Get Adobe Flash player

Obchodné podmienky

spoločnosti CAFFÉ MONDO, s.r.o., so sídlom Nové záhrady I č.13A 16450, 821 05 Bratislava, IČO: 36 235 156

Úvodné ustanovenia

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou CAFFÉ MONDO, s.r.o., so sídlom Nové záhrady I č.13A 16450, 821 05 Bratislava, IČO: 36 235 156, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 63216/B, ako predávajúcim (ďalej ako predávajúci) a jej obchodnými partnermi ako kupujúcimi (ďalej ako kupujúci) v oblasti predaja tovaru prostredníctvom internetu. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je reklamačný poriadok.
 • Orgánom dozoru je:
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
  Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
  fax č.: 02/ 58272 170
 • Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a k nim prislúchajúcim reklamačným poriadkom predajcu oboznámil a že s nimi súhlasí. Na tieto Všeobecné obchodné podmienky predajcu je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
 • Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok predajcu sa pod pojmom kupujúci rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Podnikateľom v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok predajcu je osoba zapísaná v obchodnom registri alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 • Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami predajcu sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občianskeho zákonníka), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.
 • Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami predajcu ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.
 • Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.
 • Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak. Kupujúci tak bez predchádzajúceho písomného súhlasu predajcu nie je oprávnený na iných internetových stránkach ponúkať a predávať tovar zakúpený u predajcu, používať registrované značky, obchodné názvy, firemné logá, či patenty predávajúceho, ako aj predajcom ponúkaného tovaru.

Prijatie objednávky

 • Umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke alebo v katalógu predajcu je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky zo strany predajcu.
 • Po odoslaní objednávky je kupujúcemu obratom odoslaný e-mail, potvrdzujúci prijatie objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. V prípade, že kupujúci vo vyššie uvedenom potvrdení prijatia objednávky zistí akékoľvek nezrovnalosti je povinný o týchto nezrovnalostiach čo najskôr predávajúceho oboznámiť formou e-mailu alebo prostredníctvom telefonického kontaktu na čísle: +421 248235391. Po potvrdení objednávky bude kupujúci v čo najkratšom termíne oboznámený predajcom buď formou telefonického kontaktu, alebo formou e-mailovej komunikácie o spôsobe a termíne dodania objednaného tovaru. Kupujúci môže taktiež sledovať stav svojej objednávky v Karte zákazníka v História objednávok.
 • Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene, adekvátne zabaliť tovar, odoslať tovar v dohodnutej lehote, vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad.
 • Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.
 • Predajca je po zaslaní objednávky kupujúcim a následným potvrdením tejto objednávky predávajúcim viazaný svojou ponukou vrátane ceny tovaru do okamihu spätného vrátenia objednaného tovaru spoločnosťou poskytujúcou poštovné alebo kuriérske služby (v prípade, ak sa tovar dodáva spoločnosťou poskytujúcou poštovné alebo kuriérske služby) alebo po márnom uplynutí 7 dňovej lehoty určenej na osobné prevzatie objednaného tovaru v určenej prevádzkarní predajcu (v prípade osobného odberu tovaru kupujúcim).

Cena tovaru a platobné podmienky

 • 1.Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • 2.Kupujúci je povinný za tovar, ktorého prijatie objednávky bolo potvrdené predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu stanovenú podľa ods. 3 tohto článku Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu vrátane nákladov spojených s doručením objednaných tovarov.
 • 3.Ceny tovaru sú aktualizované v týždennej periodicite a je ich možné overiť u jednotlivých produktov. Ceny za dopravu a ceny za dobierku sú uvedené v sekcii Doprava a platby.
 • 4.Kúpnu cenu hradí kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke, a to:
  - dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo kuriérske služby (pri prebratí tovaru zákazník dopravcovi zaplatí vhotovosti alebo platobnou kartou),
  - bezhotovostným prevodom (po prijatí objednávky predávajúci zašle kupujúcemu číslo účtu a variabilný symbol - zväčša vpodobe faktúry),
  - systémom TatraPay (tovar bude expedovaný okamžite po uskutočnení prevodu v systéme internetbankingu Tatrabanky. Pre viac informácií o systémoch TatraPay a internetbankingu Tatrabanky kliknite na www.tatrabanka.sk).
 • V prípade platby prostredníctvom platobnej karty alebo bezhotovostným prevodom na účet predajcu, musí byť úhrada kúpnej ceny tovaru vykonaná ešte pred dodaním tovaru, inak objednaný tovar kupujúcemu nebude vydaný. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň úhrady kúpnej ceny sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 • Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
 • Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úhradou celej kúpnej ceny za tovar.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Dodanie tovaru

 • Objednaný a zakúpený tovar je dodávaný iba v rámci Slovenskej republiky. Kupujúci má možnosť výberu doručenia objednaného tovaru z nasledovných spôsobov:
  - spoločnosťou poskytujúcou poštové alebo kuriérske služby - formou dobierky,
 • Podrobnosti o doprave tovaru a nákladov spojených s dopravou tovaru sú uvedené v sekcii Doprava a platby.
 • Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou (objednávkou) tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
 • Kupujúci je povinný si tovar pri jeho prevzatí riadne a dôkladne skontrolovať a prehliadnuť. V prípade, že kupujúci zistí vadu tovaru, je povinný bez zbytočného odkladu túto vadu oznámiť predajcovi. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je kupujúci povinný okamžite oznámiť predajcovi a spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať na adresu predajcu. Kupujúci je rovnako povinný oznámiť bez zbytočného odkladu akýkoľvek iný rozpor dodaného tovaru s objednávkou, a to predovšetkým v prípade, ak je dodaný iný tovar, aký bol kupujúcim objednaný. V prípade porušenia povinnosti kupujúceho oznámiť vadu predajcovi bez zbytočného odkladu, hrozí, že dôjde k zväčšeniu rozsahu vady, za ktoré už predávajúci nebude zodpovedať, nakoľko k nemu došlo v dôsledku nezodpovedného zachádzania kupujúceho s dodaným tovarom.
 • Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, bezodkladne informuje kupujúceho - spotrebiteľa a do 15 dní mu vráti cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci - spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou, za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou, ako ani za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Doprava a platby

Všetky podrobnosti o doprave a platbách nájdete TU.

Zodpovednosť za vady a reklamácie

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce z vád tovaru sa riadia Reklamačným poriadkom predajcu (REKLAMAČNÝ PORIADOK) a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Záručný list výrobcu

Záručná doba začína plynúť momentom prevzatia veci. V záručnom liste výrobcu preto nie je pri zaslaní tovaru vyplnený dátum začiatku plynutia záručnej lehoty. Dátum začiatku plynutia záručnej doby môže byť vyplnený až na základe prevzatia tovaru od dopravcu. V prípade, že bola zásielka prevzatá a je v poriadku, doplní kupujúci dátum v Záručnom liste podľa dátumu prevzatia zásielky a zašle záručný list spolu s kópiou dokladu o kúpe (faktúrou) na adresu predajcu uvedenú v KONTAKTOCH. Po doručení Záručného listu s uvedeným dátumom prevzatia predávajúci kupujúcemu vyplní a potvrdí záručný list, ktorý následne spätne zašle kupujúcemu na jeho adresu.

Spôsoby dodania tovaru sú uvedené TU.

Dôležité:

 • Kzáručnému listu, pokiaľ je súčasťou dodania tovaru, by si kupujúci mal vždy uchovať aj doklad okúpe (faktúru),
 • Dátum na záručnom liste musí zodpovedať dátumu prevzatia tovaru.
 • Dátum prevzatia tovaru je kupujúci povinný vyplniť a záručný list zaslať až po vypršaní lehoty na určenej na vrátenie tovaru vzmysle nižších ustanovení (pozri nižšie). Pokiaľ vtejto dobe kupujúci zistí vady tovaru abude ich reklamovať, je povinný doplniť dátum prevzatia azaslať (predložiť) predajcovi Záručný list pri uplatnení reklamácie.

Informácie pre spotrebiteľov

 • Právna spotrebiteľov, ktoré sú spotrebiteľom priznané v ustanoveniach § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, ako aj v ustanovenia zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, nepatria osobám, ktoré pri uzatváraní kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo, prípadne iných zmlúv, konajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
 • Spotrebiteľ - kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Uvedené právo na odstúpenie od zmluvy nie je právom zo zodpovednosti za vady a nie je možné si ho s takým právom zamieňať. Lehota 7 dni odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim sa týka zrušenia zmluvy a vrátenia iba tovaru, ktorý je bez vád. V prípade prevzatia vadného tovaru kupujúcim, je kupujúci oprávnený reklamovať vadný tovar a domáhať sa svojich práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady. Reklamačné konanie je upravené v REKLAMAČNOM PORIADKU.
 • V prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy sú zmluvné strany povinné si vrátiť všetko, čo podľa tejto zmluvy dostali. Spotrebiteľ je povinný vrátiť dodaný tovar kompletný, tak ako mu bol tento tovar dodaný. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru, vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby, v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia kupujúceho od zmluvy podľa § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. V prípade, ak dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám objednávky a bol bez vád, znáša náklady spojené s vrátením tovaru spotrebiteľ. Peniaze budú kupujúcemu - spotrebiteľovi vrátené na účet kupujúceho, z ktorého kupujúci uskutočnil úhradu kúpnej ceny alebo na adresu iného platobného miesta kupujúceho, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny, ak medzi predávajúcim a kupujúcim nebolo dojednané niečo iné. V prípade, že tovar bude poškodený alebo opotrebovaný, na základe čoho bude znížená jeho hodnota, môže sa predajca domáhať od kupujúceho úhrady rozdielu medzi hodnotou dodaného tovaru a hodnotou vráteného tovaru po odstúpení od zmluvy.
 • Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto darčeky nebudú po odstúpení od zmluvy kupujúcim vrátené predávajúcemu, budú sa uvedené hodnoty poskytnuté kupujúcemu chápať ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.
 • Tovar musí kupujúci vrátiť na adrese prevádzkarne prevádzkovateľa uvedenej v KONTAKTOCH.

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré tu zákazník uvádza podliehajú ochrane v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov). Predajca ako prevádzkovateľ týchto internetových stránok (ktorý je zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu) je správcom a zároveň spracovateľom osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Tieto stránky obsahujú platné identifikačné údaje prevádzkovateľa elektronického obchodu a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk so zákazníkmi. Predávajúci ako prevádzkovateľ sa pri nakladaní s osobnými údajmi zákazníkov riadi ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov. Všetky osobné údaje sú dôverné a sú spracúvané a použité za účelom uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a v prípade súhlasu zákazníka aj na reklamné účely predajcu (zasielanie zákazníkom aktuálnych ponúk predajcu) a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). V prípade udelenia súhlasu zákazníka so spracovaním jeho osobných údajov na reklamné účely predajcu (zasielanie zákazníkom aktuálnych ponúk predajcu) platí tento súhlas zákazníka až do jeho odvolania zákazníkom. Zákazník svojim slobodným rozhodnutím (stlačením tlačidla „Potvrdiť") dáva najavo, že si je vedomý všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti predajcu ako prevádzkovateľa týchto stránok.